Projekt pt. „Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” będzie realizowany do czerwca 2013 roku. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównanie deficytów rozwojowych i społecznych uczniów.

W ramach projektu 37 uczniów z Ośrodka otrzyma wsparcie w formie wieloprofilowych zajęć dodatkowych.

Będą one realizowane w zakresie specjalistycznych zajęć:

 • grupowych:
  • artterapia 120 h,
  • muzykoterapia 120h,
  • hipoterapia 112h,
  • basen 180h,
  • terapia metodą Thomatisa 294h,
 • indywidualnych:
  • z terapii logopedycznej 96h,
  • z terapii psychologicznej 200h,
  • z terapii psychiatrycznej 60h,
  • terapii pedagogicznej 200h.

Zajęcia z muzykoterapii zapewniają uczniom usprawnianie percepcji słuchowej, ruchowej, dotykowej. Dzieci uczą się doświadczać emocji  innych  i wyrażać własne, odreagować stany niepokoju, lęku, agresji oraz  napięć psychoruchowych i emocjonalnych, akceptować innych i nawiązywać z nimi bliższy kontakt, rozwijać fantazję i twórczą działalność muzyczną.

W ramach zajęć z artterapii i bajkoterapii uczniowie rozwijają sprawność manualną, zainteresowania plastyczne, wzbogacają słownictwo, doskonalą umiejętności rozumienia przeczytanego tekstu, budują poczucie własnej wartości, uczą się empatii, wdrażają w życie zasady kulturalnego wysławiania się i komunikowania.

Hipoterapia  wykorzystuje dobroczynne dla zdrowia skutki kontaktu dziecka z koniem. Jest formą  rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

 

W ramach zajęć na basenie  uczniowie uczą się właściwie zachowywać w środowisku wodnym, wykonują ćwiczenia korygujące wady postawy bez i z przyborami. Trening w wodzie zmniejszy przykurcze, wzmocni mięśnie, zwiększy sprawność ruchową uczniów.

 

Nowa formą terapii pedagogicznej proponowanej w ramach projektu  jest metoda Thomatisa  usprawniająca  uwagę słuchową oraz stymulująca centralny system nerwowy, a w szczególności korę mózgową.

 

Uczniowie objęci są również indywidualną opieką logopedyczną, psychologiczną, psychiatryczną i pedagogiczną. Każdy z uczniów uczestniczy w zajęciach zgodnie z opracowanym dla niego indywidualnym programem.

 

Na zajęciach logopedycznych prowadzone są ćwiczenia korygujące zaburzone funkcje sprawności językowej  np. usprawniające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i ortofoniczne, rozwijające zasób słownictwa biernego oraz wspomagające rozumienie mowy.


Uczniowie podczas indywidualnych zajęć z psychoterapeutą nabywają umiejętności wyrażania  własnych potrzeb i zauważania potrzeb innych, opowiadania o swoich przeżyciach, problemach i radościach. Uczą się nazywać przeżywane emocje  oraz radzić sobie z nimi w aprobowany społecznie sposób. Uczą się,  jak rozwiązać konflikty między rówieśnikami,  nie używając siły. Poznają swoje mocne strony, uczą się rozumieć innych i im pomagać.

W ramach projektu uczniowie mają również możliwość skorzystania z indywidualnej opieki psychiatrycznej. Psychiatra diagnozuje problemy psychiatryczne uczniów, wprowadza i monitoruje leczenie farmakologiczne, prowadzi rozmowy interwencyjne i wspierające, współpracuje również z rodzicami i nauczycielami ucznia.

Terapia pedagogiczna ma na celu rozwijanie motoryki małej, sprawności manualnej, percep­cji wzrokowej, słuchowej i koordynacji wzro­koworuchowej. Uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające mówie­nie, umiejętności czyta­nia i pisania oraz matema­tyczne.

 Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej rezultatów projektu "Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalengo Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich".