programy/projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

Program prozdrowotny dla dziewcząt "Kwiat Pustyni"

Program ten realizowany jest od dwóch lat. zajęcia skierowane są do dziewcząt z gimnazjum oraz przysposabiajacej do pracy. tamatyka dostosowana jest do potrzeb i istniejacych problemów okresu dojrzewania, bezpiecznych zachowań seksualnych. W tym roku także spotykamy sie w maju z współpracujaca z nami pania połozna środowiskową J. Maszką.

Pierwsze spotkanie odbędzie się u nas w Ośrodku, gdzie położna bedzie mówić o:
- prawidlowym liczeniu długosci cyklu miesiaczkowego, uczyć dziewczyny korzystania z kalendarzyków,
- o hisgienie młodej dziewczyny,
- ważnych wizytach ginekologicznych.

Za tydzień idę z uczennicami do gabinetu ginekologicznego w celach zapoznawczych, aby dziewczeta mogły z bliskoa zobaczyć gabinet od środka. Dziewczyny także bedą mogły podczas rozmowy w tzw; "cztery oczy" porozmawiać z pania połoąną o swoich indywidualnych sprawach.

mgr Anna Stepień

 

projekt "Bezpieczny Internet"

Od lutego do maja 2017 roku w Ośrodku realizowany jest projekt "Bezpieczny Internet" Biorą w nim udział wszyscy uczniowie. 

Celem projektu jest wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o negatywnych konsekwencjach związanych z Internetem.

Wśród tematów przyjętych do realizacji są:

 • Przemoc rówieśnicza z użyciem telefonu i Internetu 
 • Zamieszczanie w Internecie danych na swój temat 
 • Znajomość w Internecie 
 • Uzależnienie od komputera i Internetu 
 • Kultura w Internecie 
 • Bezpieczny Internet - zasady
 • Ochrona wizerunku, bezpieczne korzystanie z usług sieci komputerowej.

Warsztaty zostały opracowane w oparciu o program na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej „3…2…1…Internet!”, którego autorką jest Julia Barlińska.
 

Projekt został ogłoszony 7. lutego 2017 roku - w Dzień Bezpiecznego Internetu. Tego dnia odbyły się również warsztaty, podczas których uczniowie rozmawiali o przemocy rówieśniczej z użyciem telefonu i Internetu oraz o zamieszczaniu danych o sobie w sieci. scenariusz

Podczas warsztatów, któe odbyły się 14. marca, uczniowie uczyli się o tym, jakie informacje o sobie mogę umieszczać w Internecie, jakie są konsekwencje zamieszczania w serwisach społecznościowych zbyt wielu informacji na swój temat a także o uzależnieniu od kamuputera, konsekwencjach z tego wynikających oraz szukali sposobów, aby nie popaść w to uzależnienie. scenariusz

18. maja 2017 roku odbyły się warsztaty na temat netykiety. W zajęciach brali udział uczniowie z klas: I - III gb, I - III pdpa i I - III pdpb. Podczas warsztatów uczniowie określili najważniejsze zasady, jakimi powinni kierować się użytkownicy sieci. scenariusz

Na zakończenie - podsumowanie warsztatów wykonali ankietę, w której znalazły się pytania dotyczące bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

analiza ankiety

Wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród uczniów dot. Bezpiecznego korzystania z Internetu:

 • 10 na 17 uczniów spędza przed komputerem od 1 do 3 godzin lub powyżej w ciągu dnia.
 • tylko 7 na 17 rodziców kontroluje czas spędzany przez dziecko przed komputerem lub Internetem.
 • 14 uczniów na 17 słyszało o za zagrożeniach związanych z użytkowaniem Sieci Internet i jest świadoma zagrożeń. 
 • Wiedzę tę uzyskali: ze szkoły 12 uczniów, od rodziców tylko 5 uczniów.
 • Uczniowie wiedzą, jakie są bezpieczne zachowania w sieci.
 • 13/16 uczniów w bezpieczny sposób korzysta z sieci. 
 • Wskazana jest praca z rodzicami uczniów, uświadomienie konieczności instalowania programów zabezpieczających, nadzór nad czasem i treściami z którymi spotykają się dzieci.

Rekomendacje:

 • Wskazane jest utrwalanie wiedzy uczniów o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.
 • Konieczna jest współpraca z rodzicami uczniów z zakresie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu przez ich dzieci.

więcej o projekcie "Bezpieczny Internet"

sprawozdanie z realizacji projektu 


 programy realizowane w roku szkolnym 2015/2016

Program profilaktyki zdrowotnej

W SOSW zrealizowany został program poświęcony profilaktyce prozdrowotnej dla dziewcząt z Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Program realizowany był od października do stycznia w formie cyklicznych warsztatów - 45min./tydzień. Udział dziewcząt w programie był dobrowolny, po uzyskaniu podpisanej zgody przez rodziców.

Program powstał na bazie zgłoszonego zapotrzebowania uczennic, problemów zgłaszanych przez matki oraz naszych obserwacji zawodowych. Program pt. "Kwiat pustyni", prócz działań szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej, miał także cel edukacyjny oraz wpisany jest w dwuletnią współpracę Szkoły w Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania”.

Program podzielony na 4 części:
Część I - Co się dzieje z moim ciałem? - dojrzewanie dziewczyn, miesiączkowanie, antykoncepcja, odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka, ciąża, poród, itp.
Cześć II - Co się dzieje w mojej głowie? - zmienność nastrojów, problemy nastolatków, itp.
Część III - Spotkanie z psychologiem.
Część IV- Spotkanie z rodzicami.

Program przewidywał spotkanie z katechetą, pielęgniarką szkolną, psychologiem, wizytę w gabinecie ginekologicznym. Wszystkie planowane spotkania się dobyły.

Taki program jest realizowany co roku, wzbogacany o nowe elementy i działania. Istnieje potrzeba realizacji programu profilaktyki zdrowotnej, ponieważ w szkole młode dziewczyny zdobywają wiedzę o sobie, swoim ciele, dbaniu o nie. W ich rodzinnych domach temat dojrzewania nadal jest tematem tabu, albo istnieje przekonanie, że dziewczyna z niepełnosprawnością nie rozwija się pod względem potrzeb seksualnych, psychofizycznych.

Realizowany i prowadzony przez nauczycielkę mgr Annę Stępień przy współpracy pedagoga szkolnego mgr Małgorzaty Szymały


Program profilaktyczno-edukacyjny
 
„Piję, aby zapomnieć(…), że się wstydzę, że piję"   

Program profilaktyczny został zrealizowany w miesiącach luty - kwiecień 2016 roku. Był to cykl spotkań, trwających 2x45 min, dwa spotkania w miesiącu.

W zajęciach - warsztatach uczestniczyli uczniowie z klas gimnazjalnych oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Program skierowany był do uczniów zagrożonych zażywaniem/eksperymentowaniem z alkoholem, dzieci, które mają kontakt w swoim otoczeniu z nadużywaniem alkoholu przez innych.
Aktywnie w zajęciach uczestniczyło 15-ro uczniów (7 dziewcząt, 8 chłopców). Na każdych zajęciach było prawie 100 % obecności.

Cel ogólny programu:

 • budowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia,
 • dokształcanie poprzez: dostarczanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zagrożeń, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Główne tematy poruszane podczas zajęć:

 • Jakie emocje budzi w nas słowo ALKOHOLIK. Kto to taki?
 • Kim jest alkoholik? Co to jest alkoholizm?
 • Obraz rodziny alkoholowej.
 • Co to jest współuzależnienie?
 • Jak przebiega leczenie/terapia alkoholika oraz rodziny alkoholowej?

Przebieg zajęć/spotkań:

 1. Podczas rozpoczęcia zajęć przeprowadzono krótką ankietę, o sposobie zażywania alkoholu. Zbadałam z jaką wiedzą uczniowie rozpoczynają udział w zajęciach. Na zakończenie cyklu zajęć przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną badającą ich aktualną wiedze, oraz zaangażowanie udziału w następnych, podobnych zajęciach. W 100% uczniowie wypowiedzieli się pozytywnie o programie.
 2. Zajęcia miały formę warsztatowo- prelekcyjną. Podczas mini wykładów przekazywałam im podstawowa widzę o chorobie alkoholowej, dzieciach w rodzinie z problemem, osobie współuzależnionej, FAS oraz o formach pomocy. Oglądaliśmy film edukacyjny.
 3. Każde zajęcia poprzedzone były tzw. „burzą mózgów” na dany temat, dzięki czemu powstały arkusze papieru opisujący dany problem oczami dziecka.
  Uczestnicy spotkań byli bardzo aktywni podczas pracy na zajęciach. Wypowiadali się na każdy temat, nie bali się osądu, krytyki swojego kolegi/koleżanki. Wykazali dużą podstawową wiedzę o problemie zażywania/nadużywania alkoholu przez rówieśników czy osoby dorosłe. W niektórych przypadkach posługiwali się przykładami z życia osobistego, doświadczeń niejednokrotnie bolesnych dla nich.
  Po zakończeniu każdych zajęć, pytałam każdego ucznia z osobna z jakim nastawieniem, nastrojem kończy spotkanie z grupą. Za każdym razem oferowałam im czas na rozmowę lub przegadanie tematu, który budzi w nich smutny nastrój.

Przygotowała mgr Anna Stępień


,,WCZESNA PROFILAKTYKA - PROGRAM CUKIERKI"

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej. ,,Cukierki” będą w naszej szkole realizować uczniowie szkoły podstawowej klasy 1-3. Program opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" w zespole klasowym i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego, jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym. W czasie całego programu uczniowie, z kolejnych fragmentów bajki, tworzą własną książeczkę, do której systematycznie wykonują ilustracje.

program prowadzi pani Anna Grzywińska


Program profilaktyczno - interwencyjno - edukacyjny

Od 19.marca do 6. czerwca 2012 r. w szkole realizowany jest program "Nie pal i nie pij przy mnie, PROSZĘ!". Program skierowany jest do młodzieży z Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej. Głównym celem jest budowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia. Uczniowie mają możliwość:

 • uczestniczenia w spotkaniach edukacyjnych,
 • udziału w spotkaniu w WOMP we Wrocławiu,
 • udziału w spotkaniu z pedagogiem społeczno - opiekuńczym,
 • uczestniczenia w prelekcji z lekarzem,
 • udziału w warsztatach o asertywności prowadzonych przez psychologa szkolnego.

Uczniowie podczas zajęć wykonają również plakaty antynikotynowe na Marsz Antynikotynowy w maju oraz będą uczestniczyć w konkursie antynikotynowym/antyalkoholowym.

Tematyka zajęć przedstawia się następująco:

 1. Spotkanie I - "Dlaczego ludzie palą papierosy i piją alkohol?"
 2. Spotkanie II - "Jakie są zdrowotne i społeczne skutki nałogu?"
 3. Spotkanie III - "Moja przyszłość bez/z papierosem i alkoholem"
 4. Spotkanie IV - " Nie mów TAK, gdy chcesz powiedzieć NIE! Nauka zachowań asertywnych"

Spotkania prowadzone są metodą warsztatów, pracy indywidualnej i zbiorowej, "burzy mózgów".

Program dofinansowany jest przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z Kątów Wrocławskich oraz Urząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.

Opracowały i realizują:
mgr Anna Stępień
mgr Małgorzata  Szymała


 Program profilaktyczno - edukacyjny n/t środków odurzajacych

Od 7.11.2011 r. do 1.12.2011 r. w szkole realizowany był program dla młodzieży od 14 do 24 roku życia. Głównym celem cyklu spotkań było zapobieganie poprzez odpowiednią działalność profilaktyczną takim uzależnieniom jak: lekomania, narkomania, zakażeniom HIV/AIDS oraz STD (choroby przenoszone drogą płciową).

Podczas spotkań młodzież uczestniczyła w:

 • spotkaniach edukacyjnych na zajęciach, gdzie uzyskała podstawowe informacje na temat w/w zagrożeń,
 • cyklu spotkań z młodzieżą uzależnioną w Ośrodku Leczenia Uzależnień " Monar" we Wrocławiu,
 • spotkaniu z lekarzem w Punkcie Konsultacyjno - Diagnostycznym we Wrocławiu,
 • spotkaniu z psychoterapeutą uzależnień.

W Ośrodku Leczenia Uzależnień uczestnicy:

 • zapoznali się z zasadami funkcjonowania ośrodka,
 • brali udział w meczu w piłkę nożną (pierwszego gola trafiła nasza uczennica Sylwia Kozłowska),
 • brali udział (wraz z opiekunami) w zajęciach z zakresu ceramiki - figury (rzeźby z gliny ozdabiają naszą szkołę)
 • brali udział w zajęciach teatralnych.

Na jednym ze spotkań pani  Małgorzata Szymała przeprowadziła zajęcia z podstaw doradztwa zawodowego, podczas których uczestnicy mieli możliwość  ocenienia swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych. Bardzo pouczającym dla naszej młodzieży był fakt spotkań z młodzieżą z Monaru. Doszło tam bowiem do zderzenia dwóch marginalnych światów: My jako ci odrzuceni w świecie ze względu na swoje "upośledzenie", Oni ze względu na swoje "uzależnienie". Obydwie strony utwierdziły się w przekonaniu, że żadna ze stron nie jest zła, że z każdym (niezależnie od rodzaju swojego "upośledzenia") można się pogadać, dyskutować i nie bać się siebie nawzajem.

W ramach programu odbyło się również spotkanie dla rodziców prowadzone przez psychoterapeutę n/t zagrożeń wynikających z eksperymentowania/uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Zakończeniem tego programu był konkurs z okazji  Światowego Dnia HIV/AIDS, który odbył się 1 grudnia 2011 roku.

Opracowała Anna Stępień

Współpraca
Małgorzata Szymała i Honorata Nowacka