Projekt

„Rozwijamy swoje zasoby”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C Z Ł O W I E K – N A J L E P S Z A    I N W E S T Y C J A
 

 

L I D E R   P R O J E K T U
STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ"
ul. Drzymały 13
55-080 Kąty Wrocławskie

P A R T N E R     P R O J E K T U
POWIAT WROCŁAWSKI
ul. T. Kościuszki 131
50 – 440 Wrocław

 

Projekt, trwający od 03. lutego 2014 r. do 31. lipca 2014 r. skierowany był do uczniów:

  • Gimnazjum
  • Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Wartość projektu wynosiła 43567,30 zł, a dofinansowanie ze środków EFS, PO KL 2007-2013 – 38937,30 zł.

Działaniami objęto 10 uczennic i 12 uczniów.

W ramach projektu zrealizowano następujące zajęcia:

  • artterapia – 24 h,
  • muzykoterapia – 24 h,
  • zajęcia z rękodzieła – 24 h,
  • zajęcia kształtujące dojrzałość społeczną – 84 h,
  • zajęcia psychologiczne – 70 h,
  • terapia Biofeedback – 50 h.

Dzięki zajęciom z projektu młodzież miała możliwość rozwijania zainteresowań, uzdolnień, aktywności plastycznych, odkrywania swoich mocnych stron, zwiększania zaangażowania w życie wspólnoty szkolnej, własnej kreatywności. Udział uczniów w różnych formach zajęć przynosił radość i satysfakcję, podnosił samoocenę, rozwijał ekspresję twórczą, zachęcał do dalszej aktywności oraz doskonalił zdolności manualne, artystyczne, społeczne i poznawcze. Formę wszystkich zajęć starano się dostosować do indywidualnych potrzeb uczestników.

Wyciszenie i relaksację mogli odnaleźć podczas terapii metodą Bioffedback oraz indywidualnej pracy z psychologiem. Podczas zajęć psychologicznych zastosowano elementy terapii: wspierającej, podtrzymującej, behawioralno – poznawczej, wglądowej, eliminującej niepożądane zachowania, psychodynamicznej. Skupiano się również na rozwoju funkcji poznawczych, doskonalono techniki szkolne, wzmacniano mocne strony uczniów, pomagano w rozwiązywaniu bieżących problemów i przeprowadzano relaksację. Wybrani uczestnicy zostali poddani diagnozie psychologicznej.

W trakcie zajęć z rękodzieła uczestniczki poznawały różnorodne techniki plastyczne tj. np. decoupage, florystyka, collage, papieroplastyka, witraż, modelowanie w glinie i masie solnej.

W tym czasie chłopcy brali udział w zajęciach rozwijających dojrzałość społeczną. Miały one charakter praktycznego działania w pracowni stolarskiej, ogrodzie, kuchni, podwórzu szkolnym czy siłowni. Służyły zdobyciu nowych umiejętności, które będą mogły zostać wykorzystane w dalszym życiu. Chłopcy nauczyli się wykonywać proste czynności w pracowni stolarskiej tj. np.: łączenie elementów z drewna za pomocą kleju, wkrętów, gwoździ, szlifowanie i wyrzynanie w drewnie, wykańczanie powierzchni drewnianych, lakierowanie powierzchni, wykonywanie szkiców emblematów na drewnie. Dzięki tym umiejętnościom samodzielnie przygotowali ozdoby świąteczne tj. jajka, zajączki, skrzyneczki, emblematy, tabliczki informacyjne. Założyli również swój własny ogródek warzywny, w którym przygotowali grządki do siania i sadzenia warzyw. Posiali nasiona i posadzili sadzonki warzyw, pielęgnowali rośliny, pielili chwasty i spulchniali glebę. Podczas zajęć prowadzący zwracali uwagę, aby chłopcy prawidłowo i bezpiecznie używali narzędzi ogrodniczych oraz stolarskich.

Ciekawą i nowoczesną formę pracy uczniowie poznali podczas zajęć arteterapeutycznych, prowadzonych przez aktora teatru Arka z Wrocławia. Efektem tej pracy było powstanie przedstawienia pantomimicznego, które zostało zaprezentowane w czerwcu na konferencji w Kątach Wrocławskich oraz we wrześniu podczas I Powiatowego Pikniku dla Osób Niepełnosprawnych.
Zajęcia z muzykoterapii również zakończyły się występem uczniów, podczas którego młodzi artyści pokazali, w jaki sposób nauczyli się grać na instrumentach etnicznych, pochodzących z całego świata. Uczestnicy wykonali piękny koncert korzystając z holistycznego podejścia do muzyki.

Realizowany projekt miał duże znaczenie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Wielospecjalistyczne zajęcia i warsztaty przyczyniły się do zwiększenia umiejętności i adaptacji społecznej oraz wzrostu zachowań prospołecznych uczestników projektu. Nie byłyby one jednak możliwe bez pozyskanych środków unijnych