Realizacją WWR zajmują się terapeuci, posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o  zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

  • pedagog -oligofrenopedagog,
  • psycholog,
  • logopeda,
  • rehabilitant/specjalista z zakresu usprawniania ruchowego,
  • terapeuta integracji sensorycznej.

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy w szczególności:

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny  dziecka,
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną Indywidualnego Programu WWRD, 
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w Indywidualnym Programie WWRD, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
  • opracowanie oceny postępów dziecka.

Zespół terapeutyczny spotyka się systematycznie na spotkaniach, podczas których omawiane są problemy dzieci i konstruowane są indywidualne programy.

Podczas spotkań dokonywana jest również ewaluacja programów, a także ustalanie dalszego rodzaju zajęć specjalistycznych.