Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów (do 21 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu:

 • lekkim,
 • umiarkowanym,
 • znacznym. 

Obejmuje 3 – letni etap kształcenia.

Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Każdy uczeń gimnazjum realizuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, opracowany przez specjalistów, na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania.

Edukacja realizowana jest integralnie z zajęciami rewalidacyjnymi, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Prowadzimy:

 • terapię Thomatisa,
 • terapię Biofeedbek,
 • terapię metodą Weroniki Sherbone,
 • rehabilitację ruchową,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię psychologiczną,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • elementy terapii behawioralnej,
 • terapię czaszkowo-krzyżową,
 • terapię ręki,
 • elementy terapii bilateralnej oraz taktylnej,
 • zajęcia socjoterapeutyczne.


Zajęcia odbywają się  w gabinetach terapeutycznych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach terapeutycznych, które zgodne są z ich potrzebami i zainteresowaniami:

 • teatralnych,
 • z muzykoterapii
 • z dogoterapii,
 • z ceramiki.

Dodatkowe zajęcia organizowane są:

 • w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
 • ze śodków PFRON za pośrednictwem Powiatu Wrocławskiego,
 • przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z 1%.

Uczniowie do gimnazjum przyjmowani są przez cały rok szkolny.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia do gimnazjum:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Karta zdrowia dziecka
 • Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły + 1 zdjęcie
 • Skierowanie do kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub klasy gimnazjum
 • Zaświadczenie o uzyskanych wynikach sprawdzianu wydane przez OKE

oraz jeżeli uczeń posiada:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności.