Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów (do 24 roku życia) z niepełnosprawnością intelektualną:

 • w stopniu lekkim (ze sprzężeniami),
 • umiarkowanym,
 • znacznym,

Obejmuje 3 – letni etap kształcenia.

Nauka odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Przysposobienie do pracy prowadzone jest m. in. w formie zajęć:

 • kulinarnych,
 • z rękodzieła,
 • ogrodzniczych,
 • stolarskich.
   

Każdy uczeń gimnazjum realizuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, opracowany przez specjalistów, na podstawie diagnozy i oceny aktualnego funkcjonowania.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka:

 • terapii Thomatis,
 • terapii Biofeedbek,
 • terapii metodą Weroniki Sherbone,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • terapii logopedycznej,
 • terapii psychologicznej,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • elementów terapii behawioralnej,
 • terapii czaszkowo-krzyżową,
 • terapii ręki,
 • elementach terapii bilateralnej oraz taktylnej,
 • socjoterapeutyczych.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w gabinetach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt.

Uczniowie uczestniczą również w dodatkowych zajęciach terapeutycznych, które zgodne są z ich potrzebami i zainteresowaniami:

 • teatralnych,
 • z muzykoterapii
 • z dogoterapii,
 • z ceramiki.

Dodatkowe zajęcia organizowane są:

 • w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
 • ze śodków PFRON za pośrednictwem Powiatu Wrocławskiego,
 • przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" z 1%.

Uczniowie do Szkoły Przysposabiającej  przyjmowani są przez cały rok szkolny.

Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia do szkoły:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Karta zdrowia dziecka
 • Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły + 1 zdjęcie
 • Skierowanie do kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, wydane przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub klasy szkoły Przysosabiającej do Pracy

oraz jeżeli uczeń posiada:

 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności.