informacje o projekcie

Projekt pn. Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, nr RPDS.07.01.01-02-0087/16.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w placówkach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez: rozbudowę, wyposażenie i zakup sprzętu cyfrowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz zakup sprzętu cyfrowego do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce.

Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich obejmuje:

  • dobudowanie i wyposażenie dwukondygnacyjnego budynku (połączonego za pomocą łącznika z budynkiem głównym placówki, w którym będzie zlokalizowana sala rehabilitacyjna z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz trzy sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych),
  • utworzenie Sali Doświadczenia Świata wraz z zakupem wyposażenia,
  • zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego,
  • budowa placu postojowego.

Rozbudowa i wyposażenie placówki przyczyni się do stworzenia lepszych warunków kształcenia uczniów i wychowanków oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo, komfort i jakość zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnościami.